תקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 31 ו-55 לחוק הנוטריונים, תשל”ו-1976 (להלן – החוק), ושאר הסמכויות הניתנות לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

“אישור נוטריוני” – אישור היוצא מידי נוטריון בתוקף תפקידו;

תק’ תשפ”א-2021

“אישור נוטריוני אלקטרוני” – אישור נוטריוני באמצעים אלקטרוניים לפי תקנה 19א;

תק’ תשפ”א-2021

“חוק הירושה” – חוק הירושה, התשכ”ה-1965;

תק’ תשפ”א-2021

“חוק חתימה אלקטרונית” – חוק חתימה אלקטרונית, התשס”א-2001;

תק’ תשפ”א-2021

“חוק לשכת עורכי הדין” – חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961;

תק’ תשפ”א-2021

“חתימה אלקטרונית” ו”חתימה אלקטרונית מאושרת” – כהגדרתן בחוק חתימה אלקטרונית;

“תעודה ציבורית” – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971.

בירור זהות

2. (א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.

(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:

(1) בידיעה אישית של הנוטריון;

(2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.

תק’ תשמ”ג-1983

(ב1) על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.

(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

תק’ תשע”ט-2018

(ד) הוכחה הזהות בהתאם לתקנת משנה (ב)(2) או בהתאם לתקנת משנה (ב1), יצרף הנוטריון לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את ההעתק הצילומי של התעודה המזהה.

הוכחת זכות חתימה

3. (א) נתבקש נוטריון לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.

(ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.

(ג) הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר – את המועד להוצאת המסמך המקורי.

בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון

4. (א) נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.

(ב) האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.

תק’ תשע”ט-2018

(ג) היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:

(1) הוכח לו על ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי הענין;

תק’ תשע”ט-2018

(2) ההסכמה ניתנה בפניו במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין;

(3) הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.

הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.

(ד) נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.

(ה) לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

ביטול יפוי כח ומסמכים אחרים

5. (א) מי שנתן יפוי כח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, ויפוי הכח או המסמך האחר ניתנים לביטול על פי האמור בחוק השליחות, תשכ”ה-1965, או כל דין אחר על ידי מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.

תק’ תשע”ט-2018

(ב) ההודעה על ביטול כאמור בתקנת משנה (א) תינתן בכתב, ותיחתם בפני הנוטריון עצמו או תיחתם בפני נוטריון אחר, אשר יאמת את חתימת המבטל.

תק’ תשע”ט-2018

(ב1) נוטריון שקיבל הודעה על ביטול כאמור בתקנה זו יסביר למבטל את החשיבות להודיע על ביטול המסמך לאחד או יותר מאלה, לפי העניין:

(1) לנוטריון שאישר את המסמך;

(2) למי שבידו נמצא המסמך או שפועל על פיו.

תק’ תשע”ט-2018

(ג) נתקבלה הודעת הביטול, אצל הנוטריון עצמו, יצרף הנוטריון אותה או העתק צילומי שלה לעותק של ייפוי הכוח או המסמך האחר השמור בידיו וירשום אותה כהערה בעותק האמור, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.

(ד) בתקנה זו, “מסמך אחר” – למעט חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

פעולות טעונות הסכמה

6. נתבקש נוטריון לאמת את חתימתו של אדם על מסמך ונתעורר ספק אם אמנם עשיית הפעולה שבמסמך טעונה אישור, הסכמה או פעולה כיוצאת באלה, ואלה לא ניתנו, יצרף הנוטריון לאישורו הערה כי אין באישורו משום אישור לתקפה של הפעולה שבמסמך.

מסמך בשפת חוץ

7. (א) נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום; הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו.

תק’ תשמ”ב-1982

(ב) למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו, או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות; דרכי התרגום יפורשו באישור.

ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון

8. ניצב לפני נוטריון לשם אימות חתימה, קבלת תצהיר או הצהרה אחרת או עריכת מסמך לחתימתו אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את עובדה זו וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה של הפעולה; שוכנע נוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, יבוא, לענין תקנות אלה, במקום החתימה – טביעת האצבע שלו.

הטופס והשפות תק’ תשס”ב-2002

9. (א) אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.

תק’ תשפ”א-2021

(ב) נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי; על אף האמור, במקרה שהאישור הנוטריוני הוא אלקטרוני כמפורט בתקנה 19א, בכל מקום בטפסים בתוספת השנייה, במקום “בחתימת ידי ובחותמי” יקראו כאילו נאמר “בחתימה אלקטרונית מאושרת ובחותם נוטריוני אלקטרוני”, ובמקרה שבו האישור הנוטריוני האלקטרוני יאגד אישור אלקטרוני אחר החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, במקום “באות/מספר…” יבוא “באות/מספר/שם קובץ/תיאור מילולי של המסמך או הנספח”, ובתחתית כל אישור נוטריוני אלקטרוני יצוין המשפט הזה: “אישור זה חתום אלקטרונית; עותק קשיח של האישור אינו מהווה אישור חתום נוטריונית”.

תק’ תשל”ח-1978

(ג) אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.

תק’ תשע”ט-2018

(ד) תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 26 לחוק הפרשנות, התשמ”א-1981.

צורת האישור הנוטריוני

תק’ תשל”ח-1978 תק’ תשע”ט-2018

10. אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר לבן וחלק שארכו 29 ס”מ לפחות ורחבו 21 ס”מ לפחות – בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס”מ לפחות, רחבן מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס”מ לפחות.

סימון נספחים

11. הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו.

מניעת שינויים במסמך

ת”ט (מס’ 2) תשל”ז-1977 תק’ תשל”ח-1978

12. (א) נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהוכנסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על יד השינויים או הביטולים; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.

(ב) היה במסמך כאמור בתקנת משנה (א) מרחק בין הקטע האחרון של נוסחו לבין החתימות, יעביר הנוטריון קו בדיו דרך אותו חלק של המסמך ויוסיף על ידו את ראשי התיבות של שמו.

(ג) היו בנוסח מסמך כאמור חלקים שנשארו אחרי החתימה על החלק, יסמן הנוטריון את העובדה או על ידי תיאוריה בסוף האישור או על ידי הוספת הערה בשולי המסמך, על יד החלקים שנשארו על החלק “לא מולא בשעת מתן האישור” וראשי התיבות של שמו באותו מקום; שר המשפטים רשאי לפטור מתחולת תקנת משנה זו סוגים של מסמכים הנועדים לשימוש בחוץ לארץ.

(ד) הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור.

(ה) לענין תקנה זו, “מחיקה” של דבר מודפס או כתוב – כל פעולה שיש בה כדי לעשות את המודפס או הכתוב בלתי קריא.

שינויים ומחיקות באישור

13. (א) היו בטופס של אישור נוטריוני מלים שאין צורך בהן לענין הנדון יבטל אותן הנוטריון על ידי מתיחת קו עליהן.

(ב) כל שינוי וביטול בטופס של אישור נוטריוני יחתום עליהם הנוטריון בראשי תיבות של שמו.

תצהירים והצהרות

14. (א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, בשינויים המחוייבים.

(ב) על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם

תק’ תשס”ד-2003

14א. (א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לענין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: “אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976”.

(ב) הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה (א).

אישור נכונות תרגום

תק’ תשמ”ב-1982 תק’ תשס”ב-2002

15. (א) (בוטלה).

תק’ תשמ”ב-1982

(ב) נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.

תק’ תשנ”ו-1996 תק’ תשס”ב-2002

(ג) נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן את המסמך שאת תרגומו הוא מאשר או העתק צילומי ממנו.

תעודת חיים

16. לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו.

ציון השכר

תק’ תשמ”ב-1982 תק’ תשע”ט-2018

17. (א) בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו כאמור בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל”ט-1978; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.

תק’ תשע”ז-2017

(ב) גבה הנוטריון חלק מהשכר המגיע לו בעד האישור או לא גבה שכר כלל, בהתאם לתקנה 1א לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל”ט-1978, יציין זאת באישור.

חתימה וחותם

תק’ תשע”ט-2018

18. (א) אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו על גבי תו אדום.

תק’ תשס”ב-2002

(ב) החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.

תק’ תשמ”ב-1982

(ג) אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, בשפות העברית והאנגלית.

צירוף גליונות

תק’ תשע”ט-2018

19. (א) היה האישור הנוטריוני על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, ייקשר הגליון הנפרד למסמך בסרט אדום מבד, וקצות הסרט יחוברו ויודבקו אל הגליון הנפרד בתו אדום שיוטבע בחותם הנוטריון.

(ב) נערך אישור נוטריוני לגליונות אחדים, יחוברו הגליונות ביחד לאישור ויוטבעו כאמור.

תק’ תשמ”ב-1982

(ג) ניתן האישור הנוטריוני בידי מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, יוטבע החותם על גבי שולי הגליון ושולי המסמך כשחלקו יהיה על גבי הגליון וחלקו על גבי המסמך; נערך האישור לגליונות אחדים, יוטבע החותם על שולי הגליונות כשעל גבי כל גליון יהיה מוטבע חלק מהחותם.

אישור נוטריוני אלקטרוני

תק’ תשפ”א-2021

19א. נוטריון רשאי לערוך אישור נוטריוני אלקטרוני, ויחולו ההוראות האלה:

(1) נדרש אדם הניצב לפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך, יחתום בפני הנוטריון בחתימה ידנית או בחתימה אלקטרונית;

(2) על אף האמור בתקנה 18, המסמך יהיה חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון, ויוטבע עליו בצידו השמאלי התחתון חותם אלקטרוני של הנוטריון בשחור על רקע תו אדום; לעניין פסקה זו, “חותם אלקטרוני” – מסר אלקטרוני בצורה הגרפית המוצגת בתוספת השלישית; על מסמך כאמור לא יחולו תקנות 12 ו-13;

(3) על אף האמור בתקנות 11 ו-19, צורף מסמך או נספח לאישור הנוטריוני האלקטרוני, יסמן אותו הנוטריון באישור הנוטריוני האלקטרוני באמצעות ציון שם קובץ המסמך או הנספח שיזהה אותו באופן חד-ערכי;

(4) על אף האמור בתקנה 26, נוטריון ישמור אישורים נוטריוניים אלקטרוניים וכן מסמכים שעליו לצרף לאישור הנוטריוני האלקטרוני לפי תקנות אלה כאמור בתקנה 26א; הוצא אישור נוטריוני ונשמר בארכיב כאמור, לא יערוך הנוטריון כל שינוי במסמך ולא ירשה לאחר לעשות כן;

(5) פלט נייר של אישור נוטריוני אלקטרוני ייחשב כהעתק בלבד.

תק’ תשע”ט-2018

20. (בוטלה).

מספר סידורי לאישורים

ת”ט תשל”ז-1977 תק’ תשנ”ה-1995

21. נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדר עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון לכהן; נקבע שסוגים של אישורים יישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

עתקים

22. (א) נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף – מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה – עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור; היה אותו מסמך חתום על ידי אדם שניצב בפני הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון, על ידי אותו אדם.

(ב) נוטריון יתן תוך זמן סביר בנסיבות הענין העתק מאושר על-ידיו של עותק שעליו לשמור לפי תקנה זו, על פי בקשתו של מי שביקש לערוך את המקור, של מי שחתום עליו, של מי שהוענקו לו זכויות על פיו, של חליפיהם של אלה או של מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור, ולא יתן העתק מאושר כאמור לאחר; למטרה זו רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ולערוך בו צילום מחוץ למשרדו.

(ג) נבצר מנוטריון זמנית לקיים את האמור בתקנת משנה (ב), ידאג לכך שנוטריון אחר יאשר ויתן את ההעתקים המאושרים במקומו; שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הוראה זו, אם ראה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה.

צוואה

תק’ תשפ”א-2021

23. (א) נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, ימסור הנוטריון את הצוואה למצווה.

תק’ תשפ”א-2021

(א1) ביקש המצווה מנוטריון להפקיד צוואה שנעשתה בפניו כאמור בתקנת משנה (א) אצל הרשם לענייני ירושה, יפקיד הנוטריון את הצוואה בתוך שלושים ימים מיום עשייתה; ההפקדה תהיה בדרך של מסירת הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה בדרך של התייצבות הנוטריון אצל הרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה הצוואה או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, לפי עניין, על חשבון המצווה.

תק’ תשל”ח-1978 תק’ תשנ”ח-1998

(ב) נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.

תק’ תשנ”ח-1998

(ג) הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה, יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו, את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

תק’ תשפ”א-2021

(ד) על אף האמור בתקנה 22, נודע לנוטריון על מות המצווה, ימסור הנוטריון את הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה באופן מיידי כאמור בסעיף 75 לחוק הירושה; הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה, ויצרף אליו את אישור הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת הצוואה, וירשום את דבר הוצאת הצוואה בפנקס המנוהל לפי תקנה 26(ג).

כרטסת

24. (א) נוטריון ינהל כרטסת אלפביתית שבה יהא כרטיס לכל אדם שעשה או בשמו נעשתה פעולה בפני הנוטריון.

תק’ תשפ”א-2021

(ב) בכרטיס ירשום הנוטריון, לגבי כל פעולה שנעשתה על ידי האדם או בשמו, את מהות הפעולה, מועד עשייתה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני; אם האישור הנוטריוני אלקטרוני כהגדרתו בתקנה 19א, יציין זאת הנוטריון.

תק’ תשמ”ב-1982

(ג) במקום הכרטסת האלפביתית, רשאי הנוטריון לנהל ספר נוטריון, ובו שורה נפרדת לכל פעולה נוטריונית שבה יירשמו הפרטים שבתקנת משנה (ב).

פנקס חשבונות

25. לענין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון; הוראה זו אינה גורעת מחובת הניהול של רישומים אחרים על הכנסותיו לפי כל חיקוק.

משרדו של נוטריון

26. (א) נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.

(ב) נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה – במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אם נדרש לעשות כן על פי דין על ידי בית-משפט או רשות אחרת; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על ידי בית משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית המשפט או לרשות כאמור.

(ג) נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.

תק’ תשפ”א-2021

(ד) נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בנפרד ממסמכים אחרים המצויים במשרדו ובאופן אשר יגן עליהם מפני נזק, שינוי או שימוש בלתי מורשה ואשר יבטיח את סודיות המסמכים.

(ה) נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות הענין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן על פי דין וחשבון של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים אלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליו לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלה, ועל הנוטריון לקיים הוראות אלה.

מערכת ארכיב אלקטרונית

תק’ תשפ”א-2021

26א. (א) בלי לגרוע מתקנות אלה, נוטריון ישמור אישורים שנערכו לפי תקנה 19א, במערכת ארכיב אלקטרונית שהכניסה אליה טעונה הזדהות של הנוטריון, ושתהיה מאובטחת ומגובה; הוצא אישור נוטריוני ותועד במערכת כאמור, לא יערוך הנוטריון כל שינוי בתיעוד ולא ירשה לאחר לעשות כן.

(ב) נוטריון רשאי לנהל את הפנקסים והכרטסות שעליו לנהל לפי תקנות 23, 24 ו-26 במערכת האלקטרונית שלפי תקנת משנה (א).

(ג) נוטריון שהחל לנהל את הפנקסים והכרטסות כאמור בתקנות 23, 24 ו-26 בעותקים קשיחים, רשאי להמשיך את ניהול הפנקסים והכרטסות כאמור באמצעים אלקטרוניים כאמור בתקנת משנה (א), ונוטריון שהחל לנהל את הפנקסים והכרטסות באמצעים אלקטרוניים רשאי להמשיך את ניהול הפנקסים והכרטסות בעותקים קשיחים, ובלבד שהתיעוד באופן החדש ימשיך את רצף המספור הסידורי של האישורים הנוטריוניים.

תק’ תשס”ב-2002

27. (נמחקה).

תק’ תשס”ב-2002

28. (נמחקה).

תואר לועזי מקביל לנוטריון

תק’ תשס”ב-2002

29. התארים הלועזים שמותר לנוטריון להשתמש בהם כאמור בסעיף 25 לחוק הם: “كاتب عدل”, “NOTARY”; “NOTAIRE”; “NOTAR”.

הבקשה למתן הרשיון

30. (א) בקשה למתן רשיון לכהן כנוטריון תפרט את העובדות שמהן יוצא שהמבקש אמנם כשיר להיות נוטריון, את שם משפחתו, שמו הפרטי, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, תאריך, מקום וארץ לידתו, וכן יצורפו לה אלה:

תק’ תשפ”א-2021

(1) (בוטלה);

תק’ תשפ”א-2021

(2) אישור לשכת עורכי הדין ובו המידע הזה:

(א) פירוט בדבר משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו החוק;

(ב) פירוט בדבר עונשים של הוצאה או השעיה מלשכת עורכי הדין שהוטלו על המבקש;

(ג) פירוט בדבר העונשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, שאינם העונשים המוזכרים בפסקת משנה (ב) לעיל, ושהוטלו בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה, או בדבר העדרם;

(ד) פירוט בדבר תלונות נגד המבקש שהבירור לגביהן לא הושלם במועד הבקשה;

תק’ תשפ”א-2021

(3) העתק תעודה ציבורית על משך תקופת הכהונה כשופט, כחבר בית דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצרכי סעיף 3 לחוק – אם יש חשיבות למשך תקופה זו לענין סעיף 2(א)(2) לחוק;

תק’ תשע”ט-2018

(4) (נמחקה);

תק’ תשפ”א-2021

(5) אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק, כל אלה:

(א) העתק תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו;

(ב) אם המבקש שימש שופט או נוטריון בחוץ לארץ – העתק תעודה ציבורית המעידה על כך;

(ג) אם המבקש עסק בעריכת דין בחוץ לארץ – העתק רישיון לעריכת דין מהארץ שבה עסק בעריכת דין כאמור;

תק’ תשפ”א-2021

(6) הסכמת המבקש למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי סעיף 12 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע”ט-2019;

תק’ תשפ”א-2021

(7) הורשע המבקש בהליכים פליליים או בהליכים משמעתיים בחוץ לארץ כעורך דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, יצרף את פרטי ההרשעה לרבות העתק של פסק דין וגזר דין;

תק’ תשפ”א-2021

(8) (נמחקה);

תק’ תשפ”א-2021

(9) (נמחקה);

תק’ תשפ”א-2021

(10) פירוט המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין וכן כהונה בתפקיד שופט או נוטריון, ועיסוקים נוספים אם היו, בין אם בארץ ובין אם בחוץ לארץ, בתיאור מפורט של העיסוקים ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו;

תק’ תשפ”א-2021

(11) הורשע המבקש בהליך פלילי או משמעתי בארץ, יצרף את כתב האישום או הקובלנה, לפי העניין, וכן העתק של פסק הדין וגזר הדין.

תק’ תשמ”ב-1982 תק’ תשע”ט-2018

(ב) ועדת הרשיונות תדון בבקשות למתן רשיון כאמור פעמיים בשנה לפחות.

ת”ט תשל”ז-1977

(ג) היה לדעת ועדת הרשיונות, בשים לב לגילו של המבקש או לנסיבות אחרות שיש להן חשיבות לענין, ספק אם אמנם המבקש מבחינה גופנית או נפשית מסוגל למלא את התפקיד של נוטריון, רשאית הועדה לדרוש ממנו שימציא לה תעודה בדבר כשירותו מבחינה בריאותית למילוי התפקיד, מרופא או רופאים שהועדה תורה עליהם.

(ד) שום דבר בתקנה זו לא יגרע מסמכותה של ועדת הרשיונות, לדרוש המצאתן של ראיות נוספות אם תמצא לנכון לעשות כן.

(ה) בתקנה זו, “תעודה ציבורית” – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ואם שוכנעה הועדה שאין זה סביר לדרוש את המצאתה של תעודה ציבורית כאמור – תצהיר.

פרסום הבקשה

תק’ תשפ”א-2021

31. מצאה ועדת הרישיונות שהתמלאו במבקש רישיון לכהונה בתפקיד נוטריון לכאורה תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 2(א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכותה לפי סעיף 2(ב) לחוק, תפרסם לא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלת החלטתה הודעה באתר האינטרנט של משרד המשפטים, כי בכוונתה להעניק למבקש רישיון נוטריון ואת המועד והדרכים להגשת ההתנגדות כאמור בתקנה 32.

התנגדות

תק’ תשפ”א-2021

32. (א) כל אדם רשאי, בתוך 15 ימים מיום הפרסום של ההודעה לפי תקנה 31, להגיש לוועדת הרישיונות התנגדות מנומקת בכתב לקבלת הבקשה.

תק’ תשפ”א-2021

(ב) הוגשה התנגדות ולא החליטה ועדת הרשיונות לדחותה על הסף, תמציא עותק ממנה למבקש ותתן לו הזדמנות להשיב בכתב על ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת עותק ההתנגדות על ידיו; לא תחליט ועדת הרשיונות בבקשה אלא בתום התקופה של 30 יום האמורה, זולת אם נתקבלה תשובת המבקש לפני כן.

(ג) על פי בקשת המבקש או על פי יזמתה רשאית ועדת הרשיונות להזמין את המבקש בפניה בכדי שיטען את טענותיו בעל פה; עשתה כן, רשאית היא אם הדבר נראה לה למען עשיית צדק, להזמין בפניה גם את המתנגד להשמעת טענותיו בפניה.

(ד) בכל הליך בפני ועדת הרשיונות רשאית היא לאסוף ראיות למילוי תפקידיה.

תק’ תשע”ט-2018

33. (בוטלה).

פרסום שמות בעלי רישיון

תק’ תשע”ט-2018

33א. ועדת הרישיונות תפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את שמות הנוטריונים בעלי רישיונות תקפים הרשומים בפנקס הנוטריונים, מספר רישיונם, וכן את מען משרדם; נוטריון רשאי לבקש שלא לפרסם את פרטי מען משרדו, למעט שם היישוב.

דוגמת חתימה וחותם

34. (א) לא יאוחר מאשר במועד שבו חותם נוטריון את שמו בפנקס הנוטריונים ימסור למשרד המשפטים את דוגמת חתימתו, לרבות חתימתו בלועזית וכן דוגמת חותמו.

(ב) נוטריון ששינה את שמו ימסור למשרד המשפטים דוגמת חתימתו וחותמו החדשים.

(ג) דוגמת חתימה וחותם שנמסרו למשרד המשפטים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש”י-1950, והתקנות על פיו, על ידי מי שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, רואים אותה כאילו ניתנה גם לענין סעיף 5(2) לחוק ולענין תקנה זו.

דיווח לשכת עורכי הדין על שינויים במעמד נוטריון

35. לשכת עורכי הדין תודיע בכתב למנהל הכללי של משרד המשפטים על פקיעת חברותו של נוטריון בלשכה ועל הפסקת החברות כאמור בפרק ח’ לחוק.

תחילה

36. תחילתן של תקנות אלה עם תחילתו של חוק הנוטריונים, תשל”ו-1976.

השם

37. לתקנות אלה ייקרא “תקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977”.

ב׳ בסיוון תשל״ז (19 במאי 1977)
חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 

צרו קשר

ניתן להתקשר או להשאיר פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

    התקשרו עכשיו
    דילוג לתוכן